PRAVIDLA PRONÁJMU STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

DOKLADY K PRONÁJMU

Doklady, které jsou vyžadovány pro registraci nového subjektu před prvním zapůjčením:

 • Osoby: 2 platné doklady totožnosti: Občanský průkaz + pas nebo řidičský průkaz.
 • Firmy a podnikatelé: výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku + občanský průkaz nebo pas. V případě plátců DPH osvědčení o registraci DIČ.
 • Osoba neuvedená v Živnostenském rejstříku jako statutární orgán firmy je povinna předložit platnou plnou moc osoby ze zákona oprávněné za tuto firmu jednat.

Toto opatření chrání zákazníky před zneužitím informací v obchodním styku za účelem podvodného či neoprávněného pronájmu. Z tohoto důvodu vyžadujeme při každém dalším zapůjčení doklad totožnosti, případně platné zplnomocnění osoby, která si vybavení pronajímá.

VRATNÁ KAUCE

Podmínkou zapůjčení je složení vratné kauce, jejíž výše se odvíjí od hodnoty zapůjčeného stroje a typu obchodního vztahu.

 • Zcela neznámí nebo noví zákazníci skládají kauci v plné výši.
 • Zákazníci, kteří mají podepsanou rámcovou nájemní smlouvu nebo dlouhou historii a zároveň včas plní své závazky, skládají kauci dle dohody.

V případě velkého objemu otevřených zakázek může být k zajištění vyžadovaná kauce bez ohledu na obchodní historii zákazníka.

CENA PŮJČOVNÉHO

Aktuální ceny půjčovného včetně nebo bez obsluhy naleznete na stránkách https://www.mprostrojecz.cz, a to u každého produktu určeného k pronájmu,(zápůjčce) Provozovatel si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího ohlášení.

PLATBA VRATNÉ KAUCE

Platby v hotovosti lze přijímat do výše zákonného limitu, případně převodem na účet půjčovny s tím, že stroj může být vydán k zapůjčení až po připsání částky na účet půjčovny. Vratná kauce bývá vyplacena po řádném vrácení stroje stejným způsobem, jakým byla zaplacená a to nejpozději do 3 pracovních dnů.

PLATBA PŮJČOVNÉHO

Platba půjčovného je formou zálohy a doplatku a to hotově. Záloha se platí dle očekávané doby zapůjčení nebo výkonu dle platného ceníku u produktu. Záloha a vratná kauce se platí zvlášť.

DOPRAVA STROJŮ / ZAŘÍZENÍ

Dopravu si nájemce zajišťuje sám, případně je možné využít možnosti zapůjčení tažné soupravy splňující hmotnostní limit řidičského oprávnění skupiny B. V případě pronájmu stroje s obsluhou se platí zvlášť pronájem stroje a zvlášť dopravné s obsluhou. Cena půjčovného s přepravou se předem dopočítá dle aktuální situace.

Za změnu trasy vynucenou aktuální dopravní situací nebo zásahem vyšší moci neneseme odpovědnost. 

PRACOVNÍ DOBA A OPOTŘEBENÍ

Během jednoho dne je možné se zapůjčeným strojem odpracovat v průměru maximálně 8 hodin. Za každou další hodinu účtujeme poplatek 10% denního nájemného.

U vybraných strojů a zařízení účtujeme k dennímu nájmu opotřebení nástrojů, například vrták k bagru a podobně. Tyto položky jsou vyznačené u produktu, ke kterému se váží a to, v řádku opotřebení.

PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ STROJE / ZAŘÍZENÍ

Stroje a zařízení, včetně příslušenství jsou předány na základě nájemní smlouvy, ve které se nájemce zavazuje nakládat s pronajatým vybavením dle podmínek předání a vrácení. Svým podpisem nájemce prohlašuje, že těmto podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.

 • Nájemce převzal čistý stroj včetně příslušenství v provozuschopném stavu a souhlasí s obchodními podmínkami.
 • V případě nedodržení data splatnosti bude Nájemci účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý započatý den prodlení.
 • Nájemce byl řádně a plně seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje. Zároveň se tímto zavazuje s těmito informacemi seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.
 • Nájemce se zavazuje, že stroj či příslušenství nebude používat k jiným účelům, než pro který je určen.
 • Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj a příslušenství proti zcizení způsobem, který je považován za bezpečný pojišťovnami. Pokud ke zcizení i přesto dojde, je povinen toto neprodleně ohlásit Policii ČR a písemně pronajímateli. Nájemce se také zavazuje uhradit škodu až do výše tržní ceny stroje.
 • Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu na vlastní náklady. V případě, že nemůže údržbu sám provést, je povinen toto neprodleně oznámit pronajímateli a nesmí stroj dále používat.
 • Nájemce odpovídá za škody, které na stroji vznikly jeho vlastním zaviněním nebo zaviněním třetích osob.
 • Nájemce se zavazuje, že nebude stroje nebo vozidla řídit a používat pod vlivem omamných látek nebo alkoholu.
 • V případě poruchy stroje nebo nutnosti údržby, kterou nemůže nájemce sám provést, není nájemce zbaven povinnosti dál platit nájemné.
 • Nájemce ručí za řádné a včasné vrácení stroje a příslušenství v dohodnutém termínu. Pokud tak neučiní, zavazuje se po tomto termínu dále platit nájemné navýšené o 100 %, není-li dohodnuto jinak.
 • Nájemce nesmí stroj nebo příslušenství zcizit, půjčit, dát, prodat nebo pronajmout třetí osobě, nebo použít jako zástavu.
 • Zapůjčení vozidla včetně řidiče, určeného k přepravě strojů, je účtováno 16 Kč za jeden Km u vozidla Renault Máster
 • Za jeden den je možné odpracovat v průměru max. 8 MTH. Za každou další MTH účtujeme 10 % denního nájmu.
 • Nájemce přebírá stroj, pokud má spalovací motor s plnou nádrží PHM a zavazuje se je vrátit s plnou nádrží PHM. V případě nevrácení stroje nebo vozidla s plnou nádrží PHM účtujeme smluvní pokutu ve výši plné nádrže stroje.
 • Při nadměrném znečištění stroje účtujeme poplatek 500 Kč za uvedení do stavu před předáním.
 • Za vytyčení inženýrských sítí na pozemku je plně odpovědný zákazník/nájemce.
 • Půjčovna si vyhrazuje právo odmítnout pronájem komukoli z jakéhokoli důvodu kdykoliv.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I .Ochrana osobních údajů

1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, nebo ústní osobní objednávkou potvrzuje Nájemce, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Pronajímatel je správcem osobních údajů Nájemce podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: “GDPR”). Pronajímatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Nájemce a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Pronajímatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Pronajímatele je zpracování osobních údajů pro účely zpětného kontaktování a zaslání obchodní nabídky.

1.5 Pronajímatel pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů.

1.6 Pronajímatel ukládá osobní údaje Nájemce po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.7 Nájemce má právo požadovat od Pronajímatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Nájemce má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Nájemce právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Nájemce má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Nájemce nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Pronajímatele plnit.

1.10 Ze strany Pronajímatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Zájemce o využívání služeb Pronajímatele vyplněním kontaktního formuláře, nebo ústní objednávkou a následným podpisem nájemní smlouvy:

 • 1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely zaslání obchodní nabídky (např. kalkulace ceny zapůjčení stroje a dopravy), zpětného kontaktování a plnění smlouvy.
 • 2. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť Nájemce se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
 • 3. Souhlas dle tohoto odstavce může Nájemce kdykoli písemně odvolat na info@prostrojecz.cz.

1.12 Pronajímatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Nájemce souhlasí s použitím zmíněné technologie.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6.

2.2 Nájemce souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře, nebo podpisem nájemní smlouvy. Zaškrtnutím souhlasu, nebo podpisem, vyjadřuje Nájemce, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

2.3 Pronajímatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Pronajímatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Nájemci na jeho e-mailovou adresu.

3.4. Kontaktní údaje Pronajímatele ve věcech týkajících se těchto podmínek:

 + 420 720 673 708, info@prostrojecz.cz.

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.